Go to the MEI Online homepage

 
Search Site:

MEI Online: Publications: Refereed Publications: Commodities: Titanium

 
 

click to find out about MEI Conferences

Click for more info on Comminution '21

Click for more info on Biomining '21

  

Full papers of hyperlinked titles can be downloaded via ScienceDirect.

ScienceDirect

 

Zheyi Zhang, Liuyi Ren, Yimin Zhang, Role of nanobubbles in the flotation of fine rutile particles, Minerals Engineering, Vol.172, 2021

Ali Reza Kamali, Jing Ye, Reactive molten salt modification of ilmenite as a green approach for the preparation of inexpensive Li ion battery anode materials, Minerals Engineering, Vol.172, 2021

H.C.S. Subasinghe, Amila Sandaruwan Ratnayake, Processing of ilmenite into synthetic rutile using ball milling induced sulphurisation and carbothermic reduction, Minerals Engineering, Vol.173, 2021

Xujian Chai, Shangyong Lin, Jihua Zhai, Jianhua Kang, Pan Chen, Runqing Liu, A new combined collector for flotation separation of ilmenite from titanaugite in acidic pulp, Separation and Purification Technology, Vol.278, 2021

Zhitao Yuan, Xuan Zhao, Qingyou Meng, Yunhai Zhang, Yuankai Xu, Investigation of selective adsorption of sodium oleate during separation of ilmenite from titanaugite via surface magnetization, Minerals Engineering, Vol.171, 2021

Siyuan Yang, Yanling Xu, Cheng Liu, Diallo A.D. Soraya, Chao Li, Hongqiang Li, Investigations on the synergistic effect of combined NaOl/SPA collector in ilmenite flotation, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol.628, 2021

Pan Yu, Zhan Ding, Yunxiao Bi, Jie Li, Shuming Wen, Shaojun Bai, Surface modification of ilmenite by introducing copper-ammonia ion and its response to flotation in H2SO4-H2O2 system, Minerals Engineering, Vol.171, 2021

Zhitao Yuan, Xuan Zhao, Qingyou Meng, Yunhai Zhang, Yuankai Xu, Lixia Li, Adsorption mode of sodium citrate for achieving effective flotation separation of ilmenite from titanaugite, Minerals Engineering, Vol.171, 2021

Xuan Zhao, Qingyou Meng, Yuankai Xu, Zhitao Yuan, Yunhai Zhang, Lixia Li, New insights for improving ilmenite flotation via surface modification with lead ions, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol.627, 2021

Yosep Han, Seongmin Kim, Byunghun Go, Sujeong Lee, Seongkyun Park, Ho-Seok Jeon, Optimized magnetic separation for efficient recovery of V and Ti enriched concentrates from vanadium-titanium magnetite ore: Effect of grinding and magnetic intensity, Powder Technology, Vol.391, 2021

Yuankai Xu, Zhitao Yuan, Qingyou Meng, Xuan Zhao, Yusheng Du, Study on the flotation behavior and interaction mechanism of ilmenite with mixed BHA/NaOL collector, Minerals Engineering, Vol.170, 2021

Zhitao Yuan, Yusheng Du, Qingyou Meng, Chen Zhang, Yuankai Xu, Xuan Zhao, Adsorption differences of carboxymethyl cellulose depressant on ilmenite and titanaugite, Minerals Engineering, Vol.166, 2021

Yunlou Qian, Zhen Wang, Jun Cao, New depression mechanism of polymeric depressant on titanaugite in ilmenite flotation, Separation and Purification Technology, Vol. 264, 2021

Lanqing Deng, Liangdi Zhu, Lingyun Fei, Xin Ma, Fang Deng, Rui Zuo, Zhiqiang Huang, Liqing Li, Yuexiang Xie, Zhihong Xiao, Rukuan Liu, Froth flotation of ilmenite by using the dendritic surfactant 2-decanoylamino-pentanedioic acid, Minerals Engineering, Vol.165, 2021

Qian Chen, Richard M. Kasomo, Hongqiang Li, Xiangke Jiao, Huifang Zheng, Xiaoqing Weng, Nicholas M. Mutua, Shaoxian Song, Dongsheng He, Huihua Luo, Froth flotation of rutile – An overview, Minerals Engineering, Vol. 163, 2021

Pan Chen, Xiaolong Lu, Xujian Chai, Happy Mulenga, Jiande Gao, Hang Liu, Qingbo Meng, Wei Sun, Yude Gao, Influence of Fe–BHA complexes on the flotation behavior of ilmenite, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol. 612, 2021

Yusheng Du, Qingyou Meng, Zhitao Yuan, Xuan Zhao, Yuankai Xu, Impact of acid surface pretreatment on the flotation of ilmenite and titanaugite and its functional mechanism, Powder Technology, Vol. 376, 2020

Richard M. Kasomo, Hongqiang Li, Huifang Zheng, Qian Chen, Xiaoqing Weng, Akisa D. Mwangi, Wu Ge, Shaoxian Song, Selective flotation of rutile from almandine using sodium carboxymethyl cellulose (Na-CMC) as a depressant, Minerals Engineering, Vol. 157, 2020

Jihua Zhai, Pan Chen, Wei Sun, Wei Chen, Si Wan, A review of mineral processing of ilmenite by flotation, Minerals Engineering, Vol. 157, 2020

Jiaozhong Cai, Jiushuai Deng, Hongying Yang, Linlin Tong, Dandan Wu, Shuming Wen, Zilong Liu, Ying Zhang, A novel activation for ilmenite using potassium permanganate and its effect on flotation response, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol. 604, 2020

Richard M. Kasomo, Hongqiang Li, Qian Chen, Diallo A. Soraya, Minani Leopold, Xiaoqing Weng, Akisa D. Mwangi, Emmanuel Kiamba, Wu Ge, Shaoxian Song, Behavior and mechanism of sodium sulfite depression of almandine from rutile in flotation system, Powder Technology, Vol. 374, 2020

Liping Luo, Houqin Wu, Jie Yang, Zhen Tang, Kaiqian Shu, Yanbo Xu, Weipin Yan, Longhua Xu, Effects of microwave pre-treatment on the flotation of ilmenite and titanaugite, Minerals Engineering, Vol. 155, 2020

Shaojun Bai, Pan Yu, Zhan Ding, Yunxiao Bi, Chunlong Li, Dandan Wu, Shuming Wen, New insights into lead ions activation for microfine particle ilmenite flotation in sulfuric acid system: Visual MINTEQ models, XPS, and ToF–SIMS studies, Minerals Engineering, Vol. 155, 2020

Yusheng Du, Qingyou Meng, Zhitao Yuan, Longqiu Ma, Xuan Zhao, Yuankai Xu, Study on the flotation behavior and mechanism of ilmenite and titanaugite with sodium oleate, Minerals Engineering, Vol. 152, 2020

Walter Purcell, Manish Kumar Sinha, Amanda Qinisile Vilakazi, Motlalepula Nete, Selective precipitation study for the separation of iron and titanium from ilmenite, Hydrometallurgy, Vol. 191, 2020

Zhitao Yuan, Xuan Zhao, Qingyou Meng, Yuankai Xu, Lixia Li, Effect of selective coating of magnetite on improving magnetic separation of ilmenite from titanaugite, Minerals Engineering, Vol. 149, 2020

Xianfeng Sun, Liqiang Ma, Xiaoli Tan, Kaipeng Wang, Qi Liu, Effect of particle size on the flocculation of sub-micron titanium dioxide by polyacrylic acid, Minerals Engineering, Vol. 149, 2020

Houqin Wu, Shuai Fang, Kaiqian Shu, Yanbo Xu, Zhoujie Wang, Liping Luo, Jie Yang, Longhua Xu, Selective flotation and adsorption of ilmenite from titanaugite by a novel method: Ultrasonic treatment, Powder Technology, Vol. 363, 2020

Shuaiping Shen, Zhitao Yuan, Jiongtian Liu, Qingyou Meng, Haiqing Hao, Preconcentration of ultrafine ilmenite ore using a superconducting magnetic separator, Powder Technology, Vol. 360, 2020

Zhifeng Qin, Guoquan Zhang, Dongmei Luo, Chun Li, Hairong Yue, Bin Liang, Separation of titanium from vanadium and iron in leach solutions of vanadium slag by solvent extraction with trioctyl tertiary amine (N235), Hydrometallurgy, Vol. 188, 2019

H. Ebadi, P. Pourghahramani, Effects of mechanical activation modes on microstructural changes and reactivity of ilmenite concentrate, Hydrometallurgy, Vol. 188, 2019

Kaiqian Shu, Longhua Xu, Houqin Wu, Shuai Fang, Zhoujie Wang, Yanbo Xu, Zhenyue Zhang, Effects of ultrasonic pre-treatment on the flotation of ilmenite and collector adsorption, Minerals Engineering, Vol. 137, 2019

Aneek Krishna Karmakar, Ranjit Kumar Biswas, A study on the kinetics of extraction of Ti(IV) from sulphate medium by Cyanex 302, Separation and Purification Technology, Vol. 221, 2019

Miao Cao, Yude Gao, Hao Bu, Xianyang Qiu, Study on the mechanism and application of rutile flotation with benzohydroxamic acid, Minerals Engineering, Vol. 134, 2019

Shuai Fang, Longhua Xu, Houqin Wu, Kaiqian Shu, Yanbo Xu, Zhenyue Zhang, Ruan Chi, Wei Sun, Comparative studies of flotation and adsorption of Pb(II)/benzohydroxamic acid collector complexes on ilmenite and titanaugite, Powder Technology, Vol. 345, 2019

Yi-lin Wang, Xiao-bin Li, Biao Wang, Qiu-sheng Zhou, Tian-gui Qi, Gui-hua Liu, Zhi-hong Peng, Ke-chao Zhou, Interactions of iron and titanium-bearing minerals under high-temperature Bayer digestion conditions, Hydrometallurgy, Vol. 184, 2019

X. Wang, X. Liu, Y. Ma, M. Wang, Y. Wang, X. Wang, A novel technology for the refinement of low-grade ilmenite concentrate, Hydrometallurgy, Vol. 180, 2018

Y. Li, Q. Li, G. Zhang, L. Zeng, Z. Cao, W. Guan, L. Wang, Separation and recovery of scandium and titanium from spent sulfuric acid solution from the titanium dioxide production process, Hydrometallurgy, Vol. 178, 2018

M.A. Rhamdhani, S. Ahmad, M.I. Pownceby, W.J. Bruckard, S. Harjanto, Selective sulphidation of impurities in weathered ilmenite. Part 1 – Applicability to different ilmenite deposits and simulated Becher kiln conditions, Minerals Engineering, Vol. 121, 2018

A. Rozendaal, S.G. Le Roux, A. du Plessis, C. Philander, Grade and product quality control by microCT scanning of the world class Namakwa Sands Ti-Zr placer deposit West Coast, South Africa: An orientation study, Minerals Engineering, Vol. 116, 2018

J. Zeng, L. Chen, R. Yang, X. Tong, P. Ren, Y. Zheng, Centrifugal high gradient magnetic separation of fine ilmenite, International Journal of Mineral Processing, Vol. 168, 2017

B. Gibson, D.G. Wonyen, S. Chehreh Chelgani, A review of pretreatment of diasporic bauxite ores by flotation separation, Minerals Engineering, Vol. 114, 2017

Y. Yu, L. Ma, M. Cao, Q. Liu, Slime coatings in froth flotation: A review, Minerals Engineering, Vol. 114, 2017

X. Liu, J. Xie, G. Huang, C. Li, Low-temperature performance of cationic collector undecyl propyl ether amine for ilmenite flotation, Minerals Engineering, Vol. 114, 2017

W. Lv, X. Lv, J. Xiang, Y. Zhang, S. Li, C. Bai, B. Song, K. Han, A novel process to prepare high-titanium slag by carbothermic reduction of pre-oxidized ilmenite concentrate with the addition of Na2SO4, International Journal of Mineral Processing, Vol. 167, 2017

P.S. Parapari, M. Irannajad, A. Mehdilo, Effect of acid surface dissolution pretreatment on the selective flotation of ilmenite from olivine and pyroxene, International Journal of Mineral Processing, Vol. 167, 2017

P. Chen, J. Zhai, W. Sun, Y. Hu, Z. Yin, The activation mechanism of lead ions in the flotation of ilmenite using sodium oleate as a collector, Minerals Engineering, Vol. 111, 2017

T. Hu, T. Sun, J. Kou, C. Geng, X. Wang, C. Chen, Recovering titanium and iron by co-reduction roasting of seaside titanomagnetite and blast furnace dust, International Journal of Mineral Processing, Vol. 165, 2017

C.E. Gibson, R. Hansuld, S. Kelebek, M. Aghamirian, Behaviour of ilmenite as a gangue mineral in the benzohydroxamic flotation of a complex pyrochlore-bearing ore, Minerals Engineering, Vol. 109, 2017

M. Wu, H. Lü, M. Liu, Z. Zhang, X. Wu, W. Liu, P. Wang, L. Li, Direct extraction of perovskite CaTiO3 via efficient dissociation of silicates from synthetic Ti-bearing blast furnace slag, Hydrometallurgy, Vol. 167, 2017

A.D. Kustov, R.A. Zakirov, T.A. Kenova, O.G. Parfenov, L.A. Solovyov, Titanite processing by hydrobromic acid leaching and carbochlorination, International Journal of Mineral Processing, Vol. 157, 2016

Y. Yang, L. Xu, J. Tian, Y. Liu, Y. Han, Selective flotation of ilmenite from olivine using the acidified water glass as depressant, International Journal of Mineral Processing, Vol. 157, 2016

N.D.H. Arachchi, G.S. Peiris, M. Shimomura, P.M. Jayaweera, Decomposition of ilmenite by ZnO/ZnS: Enhanced leaching in acid solutions, Hydrometallurgy, Vol. 166, 2016

P.S. Parapari, M. Irannajad, A. Mehdilo, Modification of ilmenite surface properties by superficial dissolution method, Minerals Engineering, Vol. 92, 2016

R.G. Haverkamp, D. Kruger, R. Rajashekar, , The digestion of New Zealand ilmenite by hydrochloric acid, Hydrometallurgy, Vol. 163, 2016

F. Meng, T. Xue, Y. Liu, W. Wang, T. Qi, Treatment of tionite residue from titanium oxide industry for recovery of TiO2 and removal of silica, Hydrometallurgy, Vol. 161, 2016

J. Cho, S. Roy, A. Sathyapalan, M.L. Free, Z.Z. Fang, W. Zeng, Purification of reduced upgraded titania slag by iron removal using mild acids, Hydrometallurgy, Vol. 161, 2016

S. Ahmad, M.A. Rhamdhani, M.I. Pownceby, W.J. Bruckard, Selective sulfidising roasting for the removal of chrome spinel impurities from weathered ilmenite ore, International Journal of Mineral Processing, Vol. 146, 2015

J. Zhang, Q. Zhu, Z. Xie, H. Li, Influence of redox pretreatment on the pulverization of panzhihua ilmenite during hydrochloric acid leaching, Hydrometallurgy, Vol. 157, 2015

E.K. Kopkova, E.A. Shchelokova, P.B. Gromov, Processing of titanomagnetite concentrate with a hydrochloric extract of n-octanol, Hydrometallurgy, Vol. 156, 2015

X. Liu, G. Huang, C. Li, R. Cheng, Depressive effect of oxalic acid on titanaugite during ilmenite flotation, Minerals Engineering, Vol. 79, 2015

A. Mehdilo, M. Irannajad, B. Rezai, Effect of crystal chemistry and surface properties on ilmenite flotation behavior, International Journal of Mineral Processing, Vol. 137, 2015

J. Kumari Ephraim, A. Jha, Leaching studies of alkali roasted bomarilmenite and anatase during the processing of synthetic rutile, Hydrometallurgy, Vol. 152, 2015

W. Liu, J. Zhang, W. Wang, J. Deng, B. Chen, W. Yan, S. Xiong, Y. Huang, J. Liu, Flotation behaviors of ilmenite, titanaugite, and forsterite using sodium oleate as the collector, Minerals Engineering, Vol. 72, 2015

V.S. Gireesh, V.P. Vinod, S. Krishnan Nair, G. Ninan, Catalytic leaching of ilmenite using hydrochloric acid: A kinetic approach, International Journal of Mineral Processing, Vol. 134, 2015

L. Jia, B. Liang, L. Lü, S. Yuan, L. Zheng, X. Wang, C. Li, Beneficiation of titania by sulfuric acid pressure leaching of Panzhihua ilmenite, Hydrometallurgy, Vol. 150, 2014

M.I. Pownceby, The fate of chromium impurities during acid sulphate digestion of ilmenite concentrates, International Journal of Mineral Processing, Vol. 133, 2014

L. Zhao, L. Wang, T. Qi, D. Chen, H. Zhao, Y. Liu, A novel method to extract iron, titanium, vanadium, and chromium from high-chromium vanadium-bearing titanomagnetite concentrates, Hydrometallurgy, Vol. 149, 2014

W. Tang, X. Chen, T. Zhou, H. Duan, Y. Chen, J. Wang, Recovery of Ti and Li from spent lithium titanate cathodes by a hydrometallurgical process, Hydrometallurgy, Vol. 147-148, 2014

Y. Guo, S. Liu, T. Jiang, G. Qiu, F. Chen, A process for producing synthetic rutile from Panzhihua titanium slag, Hydrometallurgy, Vol. 147-148, 2014

M. Irannajad, A. Mehdilo, O. Salmani Nuri, Influence of microwave irradiation on ilmenite flotation behavior in the presence of different gangue minerals, Separation and Purification Technology, Vol. 132, 2014

F. Wu, X. Li, Z. Wang, C. Xu, H. He, A. Qi, X. Yin, H. Guo, Preparation of high-value TiO2 nanowires by leaching of hydrolyzed titania residue from natural ilmenite, Hydrometallurgy, Vol. 140, 2013

M.H. El-Sadek, M.B. Morsi, K. El-Barawy, H.A. El-Didamony, Mechanochemical synthesis of Fe–TiC composite from Egyptian ilmenite ore, International Journal of Mineral Processing, Vol. 120, 2013

S. Middlemas, Z.Z. Fang, P. Fan, A new method for production of titanium dioxide pigment, Hydrometallurgy, Vol. 131-132, 2013

R. Vásquez, A. Molina, Effects of thermal preoxidation on reductive leaching of ilmenite, Minerals Engineering, Vol. 39, 2012

X. Wang, B. Liang, L. La, P. Wu, C. Li, J. Ma, Simultaneous oxidation and extraction of iron from simulated ilmenite hydrochloric acid leachate, Hydrometallurgy, Vol. 129-130, 2012

H. Dong, T. Jiang, Y. Guo, J. Chen, X. Fan, Upgrading a Ti-slag by a roast-leach process, Hydrometallurgy, Vol. 113-114, 2012

M. Wang, X. Wang, P. Ye, Recovery of vanadium from the precipitate obtained by purifying the wash water formed in refining crude TiCl4, Hydrometallurgy, Vol. 110, No. 1-4, 2011

A.J. Manhique, W.W. Focke, C. Madivate, Titania recovery from low-grade titanoferrous minerals, Hydrometallurgy, Vol. 109, No. 3-4, 2011

A. Janssen, A. Putnis, Processes of oxidation and HCl-leaching of Tellnes ilmenite, Hydrometallurgy, Vol. 109, No. 3-4, 2011

A. Adipuri, Y. Li, G. Zhang, O. Ostrovski, Chlorination of reduced ilmenite concentrates and synthetic rutile, International Journal of Mineral Processing, Vol. 100, No. 3-4, 2011

A.M. Kalinkin, E.V. Kalinkina, Modelling of the sulfuric acid leaching of mechanically activated titanite, Hydrometallurgy, Vol. 108, No. 3-4, 2011

W. Zhang, Z. Zhu, C.Y. Cheng, A literature review of titanium metallurgical processes, Hydrometallurgy, Vol. 108, No. 3-4, 2011

D. Chen, B. Song, L. Wang, T. Qi, Y. Wang, W. Wang, Solid state reduction of Panzhihua titanomagnetite concentrates with pulverized coal, Minerals Engineering, Vol. 24, No. 8, 2011

L. Zhang, H. Hu, Z. Liao, Q. Chen, J. Tan, Hydrochloric acid leaching behavior of different treated Panxi ilmenite concentrations, Hydrometallurgy, Vol. 107, No. 1-2, 2011

Z. Zhu, W. Zhang, C. Yong Cheng, A literature review of titanium solvent extraction in chloride media, Hydrometallurgy, Vol. 105, No. 3-4, 2011

F. Wu, X. Li, Z. Wang, L. Wu, H. Guo, X. Xiong, X. Zhang, X. Wang, Hydrogen peroxide leaching of hydrolyzed titania residue prepared from mechanically activated Panzhihua ilmenite leached by hydrochloric acid, International Journal of Mineral Processing, Vol. 98, No. 1-2, 2011

K. Xie, J. Zhao, L. Yang, P. Yu, H. Liu, Investigation of three-liquid-phase extraction systems for the separation of Ti(IV), Fe(III) and Mg(II), Separation and Purification Technology, Vol. 76, No. 2, 2010

E.A. Abdel-Aal, M.H.H. Mahmoud, M.M.S. Sanad, A. Criscuoli, A. Figoli, E. Drioli, Membrane contactor as a novel technique for separation of iron ions from ilmenite leachant, International Journal of Mineral Processing, Vol. 96, No. 1-4, 2010

Samal, S., et al, Thermal plasma processing of ilmenite: a review, Mineral Processing and Extractive Metallurgy (Trans. IMM Sec. C), Vol.119, No.2, 2010

Lantelme, F., and Groult, H., Niobium and titanium electrowinning in fused salts, Mineral Processing and Extractive Metallurgy (Trans. IMM Sec. C), Vol.119, No.2, 2010

S. Zhang, M.J. Nicol, Kinetics of the dissolution of ilmenite in sulfuric acid solutions under reducing conditions, Hydrometallurgy, Vol. 103, No. 1-4, 2010

Pedler, S., and Utigard, T.A., Mineralogical characterization and concentration of Everett deposit ilmenite ore CIM Journal, Vol. 1 No. 1, 2010

Sunil Kumar Tripathy, Y. Ramamurthy, C. Raghu Kumar, Modeling of high-tension roll separator for separation of titanium bearing minerals, Powder Technology, Vol. 201, No. 2, 2010

B.N. Akhgar, M. Pazouki, M. Ranjbar, A. Hosseinnia, M. Keyanpour-Rad, Preparation of nanosized synthetic rutile from ilmenite concentrate, Minerals Engineering, Vol. 23, No. 7, 2010

Jiang, T., et al, Study on leaching Ti from Ti bearing blast furnace slag by sulphuric acid, Trans. IMM Section, Vol.119, No.1, 2010

S. Guo, W. Li, J. Peng, H. Niu, M. Huang, L. Zhang, S. Zhang, M. Huang, Microwave-absorbing characteristics of mixtures of different carbonaceous reducing agents and oxidized ilmenite, International Journal of Mineral Processing, Vol. 93, No. 3-4, 2009

van Vuuren, D.S., A critical evaluation of processes to produce primary titanium, Journal of the Southern African IMM, Vol.109, No.8, 2009

L. Wei, H. Hu, Q. Chen, J. Tan, Effects of mechanical activation on the HCl leaching behavior of plagioclase, ilmenite and their mixtures, Hydrometallurgy, Vol. 99, No. 1-2, 2009

Bungu, P.N., and Pistorius, P.C., Mineralogy and initial chlorination of water granulated high titania slag, Canadian Metallurgical Quarterly, Vol.48, No.1, 2009

S. Zhang, M.J. Nicol, An electrochemical study of the reduction and dissolution of ilmenite in sulfuric acid solutions, Hydrometallurgy, Vol. 97, No. 3-4, 2009

A.A. Nayl, H.F. Aly, Acid leaching of ilmenite decomposed by KOH, Hydrometallurgy, Vol. 97, No. 1-2, 2009

C. Sasikumar, S. Srikanth, N.K. Mukhopadhyay, S.P. Mehrotra, Energetics of mechanical activation - Application to ilmenite, Minerals Engineering, Vol. 22, No. 6, 2009

Maity, S.K., et al, An exploratory study of electrodeposition of titanium using titanium dioxide carbon composite anode and molten aluminium cathode, Mineral Processing and Extractive Metallurgy (Trans. IMM C), Vol.118, No.1, 2009

Samal, S., et al, Optimisation of titanium dioxide rich slag production using statistics based experimental designs in a moving bed plasma reactor, Mineral Processing and Extractive Metallurgy (Trans. IMM C), Vol.118, No.1, 2009

G. Mazzocchitti, I. Giannopoulou, D. Panias, Silicon and aluminum removal from ilmenite concentrates by alkaline leaching, Hydrometallurgy, Vol. 96, No. 4, 2009

R. Chester, F. Jones, M. Loan, A. Oliveira, W.R. Richmond, The dissolution behaviour of titanium oxide phases in synthetic Bayer liquors at 90C, Hydrometallurgy, Vol. 96, No. 3, 2009

Y. Zhang, T. Qi, Y. Zhang, A novel preparation of titanium dioxide from titanium slag, Hydrometallurgy, Vol. 96, No. 1-2, 2009

P.C. Pistorius, H. Kotze, Role of silicate phases during comminution of titania slag, Minerals Engineering, Vol. 22, No. 2, 2009

S. Seyfi, M. Abdi, Extraction of titanium (IV) from acidic media by tri-n-butyl phosphate in kerosene, Minerals Engineering, Vol. 22, No. 2, 2009

A. Lahiri, A. Jha, Selective separation of rare earths and impurities from ilmenite ore by addition of K+ and Al3+ ions, Hydrometallurgy, Vol. 95, No. 3-4, 2009

T. Xue, L. Wang, T. Qi, J. Chu, J.i Qu, C. Liu, Decomposition kinetics of titanium slag in sodium hydroxide system, Hydrometallurgy, Vol. 95, No. 1-2, 2009

de Villiers, J.P.R., et al, The determination of Ti203 in titania slags: a comparison of different methods of analysis, Mineral Processing and Extractive Metallurgy (Trans. IMM Sec. C), Vol.117 No.3, 2008

Iha, A., et al, Beneficiation of titaniferous ores by selective separation of iron oxide, impurities and rare earth oxides for the production of high grade synthetic rutile, Mineral Processing and Extractive Metallurgy (Trans. IMM Sec. C), Vol.117 No.3, 2008

Suput, M., et al, Solid oxide membrane technology for environmentally sound production of titanium, Mineral Processing and Extractive Metallurgy (Trans. IMM Sec. C), Vol.117 No.2, 2008

T.A. Lasheen, Soda ash roasting of titania slag product from Rosetta ilmenite, Hydrometallurgy, Vol. 93, No.3-4, 2008

M.I. Pownceby, G.J. Sparrow, M.J. Fisher-White, Mineralogical characterisation of Eucla Basin ilmenite concentrates - First results from a new global resource, Minerals Engineering, Vol.21 No.8, 2008

G.C. da Silva, J.W.S.D. da Cunha, J. Dweck and J.C. Afonso, Liquid-liquid extraction (LLE) of iron and titanium by bis-(2-ethyl-hexyl) phosphoric acid (D2EHPA), Minerals Engineering, Vol. 21, No. 5, 2008

Venter, J.A., et al, Influence of surface effects on the electrostatic separation of zircon and rutile, Journal of the Southern African Institute of Mining & Metallurgy, Vol.108, No.1, 2008

Pistorius, P.C., Ilmenite smelting: the basics, Journal of the Southern African Institute of Mining & Metallurgy, Vol.108, No.1, 2008

Nell, J., Thorium in high-titania slag, Journal of the Southern African Institute of Mining & Metallurgy, Vol.108, No.1, 2008

Chun Li, Bin Liang and HaiYu Wang, Preparation of synthetic rutile by hydrochloric acid leaching of mechanically activated Panzhihua ilmenite, Hydrometallurgy, Vol. 91, No.1-4, 2008

B. Saensunon, G.A. Stewart and R. Pax, A combined 57Fe-Mössbauer and X-ray diffraction study of the ilmenite reduction process in a commercial rotary kiln, International Journal of Mineral Processing, Vol.86 No.1-4, 2008

V.M. Sokolov, V.D. Babyuk, Ye.A. Zhydkov and Yu.Ya. Skok, Aluminothermic studies of a liquid partial reduced ilmenite, Minerals Engineering, Vol.21 No.2, 2008

Y. Li and G.P. Demopoulos, Precipitation of nanosized titanium dioxide from aqueous titanium(IV) chloride solutions by neutralization with MgO, Hydrometallurgy, Vol. 90, No.1, 2008

Grey, I., et al, Hydrogen reduction of preoxidised ilmenite in fluidised bed and packed bed reactors, Mineral Processing and Extractive Metallurgy (Trans. IMM C), Vol.116, No.4, 2007

Fouga, G.G., et al, The kinetics and mechanism of selective iron chlorination of an ilmenite ore, Mineral Processing and Extractive Metallurgy (Trans. IMM C), Vol.116, No.4, 2007

Minghua Wang, Kee-Do Woo, In-Yong Kim, Woong-Ki and Zhitong Sui, Separation of Fe3+ during hydrolysis of TiO2+ by addition of EDTA , Hydrometallurgy, Vol.89 No.3-4, 2007

Chun Li, Bin Liang and Ling-hong Guo, Dissolution of mechanically activated Panzhihua ilmenites in dilute solutions of sulphuric acid, Hydrometallurgy, Vol.89 No.1-2, 2007

C. Sasikumar, D.S. Rao, S. Srikanth, N.K. Mukhopadhyay and S.P. Mehrotra, Dissolution studies of mechanically activated Manavalakurichi ilmenite with HCl and H2SO4, Hydrometallurgy, Vol.88 No.1-4, 2007

A. Orth, N. Anastasijevic and H. Eichberger, Low CO2 emission technologies for iron and steelmaking as well as titania slag production, Minerals Engineering, Vol.20 No.9, 2007

Fisher-White, M.J., et al, Removal of chrome spinels from Murray Basin ilmenites by low temperature roasting, Mineral Processing and Extractive Metallurgy (Trans. IMM C), Vol.116 No.2, 2007

L. Zhang, L.N. Zhang, M.Y. Wang, G.Q. Li and Z.T. Sui, Recovery of titanium compounds from molten Ti-bearing blast furnace slag under the dynamic oxidation condition, Minerals Engineering, Vol.20, No.7, 2007

N. El-Hazek, T.A. Lasheen, R. El-Sheikh and Salah A. Zaki, Hydrometallurgical criteria for TiO2 leaching from Rosetta ilmenite by hydrochloric acid, Hydrometallurgy, Vol.87 No.1-2, 2007

Galgali, R.K., et al, In-flight thermal plasma processing of prereduced ilmenite to produce titania rich slag, Canadian Metallurgical Quarterly, Vol.46 No.1, 2007

Pourabdoli, et al, A new process for the production of ferrotitanium from titania slag, Canadian Metallurgical Quarterly, Vol.46 No.1, 2007

Brooks, G., et al, Challenges in light metals production, Mineral Processing and Extractive Metallurgy (Trans. IMM C), Vol.116 No.1, 2007

V.V. Dabhade, T.R. Rama Mohan and P. Ramakrishnan, Nanocrystalline titanium powders by high energy attrition milling, Powder Technology, Vol.171 No.3, 2007

Satoshi, I., et al, Feasibility Study of the New Rutile Extraction Process from Natural Ilmenite Ore Based on the Oxidation Reaction, Metallurgical & Materials Transactions B, Vol.37B No.6, 2006

Y. Wang and Z. Yuan, Reductive kinetics of the reaction between a natural ilmenite and carbon, International Journal of Mineral Processing, Vol.81 No.3, 2006

Mukherjee, P.S., et al, Effect of processing parameters on production of TiO2 rich slag and iron from metallised ilmenite in a moving bed reactor, Minerals Processing and Extractive Metallurgy (Trans. IMM C) , Vol.115 No.4, 2006

Pownceby, M.I., and Fisher-White, M.J., Chemical variability in chrome spinel grains from magnetically fractionated ilmenite concentrates: implications for processing, Minerals Processing and Extractive Metallurgy (Trans. IMM C) , Vol.115 No.4, 2006

Chun Li, Bin Liang, Ling-hong Guo and Zi-bin Wu, Effect of mechanical activation on the dissolution of Panzhihua ilmenite, Minerals Engineering, Vol.19 No.14, 2006

Y. Liu, T. Qi, J. Chu, Q. Tong and Y. Zhang, Decomposition of ilmenite by concentrated KOH solution under atmospheric pressure, International Journal of Mineral Processing, Vol.81 No.2, 2006

Gueguin, M., and Cardarelli, F., Chemistry and mineralogy of titania-rich slags. Part 1-hemo-ilmenite, sulphate, and upgraded titania slags, Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, Vol.28 No.1, 2007

M.K. Sarker, A.K.M.B. Rashid and A.S.W. Kurny, Kinetics of leaching of oxidized and reduced ilmenite in dilute hydrochloric acid solutions, International Journal of Mineral Processing, Vol.80 No.2-4, 2006

Gous, M., An overview of the Namakwa Sands ilmenite smelting operations, Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy, Vol.106 No.6, 2006

C. Li, B. Liang and S.-P. Chen, Combined milling-dissolution of Panzhihua ilmenite in sulfuric acid, Hydrometallurgy, Vol.82 No.1-2, 2006

M.L. de Vries and I.E. Grey, Influence of Pressure on the Kinetics of Synthetic Ilmenite Reduction in Hydrogen, Metallurgical and Materials Transactions B, Vol.37B No.2, 2006

Z. Yuan, X. Wang, C. Xu, W. Li and M. Kwauk, A new process for comprehensive utilization of complex titania ore, Minerals Engineering, Vol.19 No.9, 2006

Kotze, H., et al, Ilmenite smelting at Ticor SA, Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy, Vol.106 No.3, 2006

Pistorius, P.C. and Fray, D.J., Formation of silicon by electro-deoxidation and implications for titanium metal production, Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy, Vol.106 No.1, 2006

P.C. Pistorius, T. Motlhamme, Oxidation of high-titanium slags in the presence of water vapour, Minerals Engineering, Vol.19 No.3, 2006

J.H. Zietsman, P.C. Pistorius, Modelling of an ilmenite-smelting DC arc furnace process, Minerals Engineering, Vol.19 No.3, 2006

C.S. Kucukkaragoz, R.H. Eric, Solid state reduction of a natural ilmenite, Minerals Engineering, Vol.19 No.3, 2006

M. Pourabdoli, Sh. Raygan, H. Abdizadeh, K. Hanaei, Production of high titania slag by Electro-Slag Crucible Melting (ESCM) process , International Journal of Mineral Processing, Vol.78 No.3, 2006

Fuwa, A., and Takaya, S., Producing titanium by reducing TiCl4-MgCl2 mixed salt with magnesium in the molten state. JOM, Vol.57 No.10, 2005

Fourie, D.J., et al, Calculation of FeO-TiO2-Ti2O3 liquidus isotherms pertaining to high titania slags, Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy, Vol.105 No.10, 2005

D.R.E. Snoswell, J. Duan, D. Fornasiero, J. Ralston, The selective aggregation and separation of titania from a mixed suspension of silica and titania, International Journal of Mineral Processing, Vol.78 No.1, 2005

Liu, M., et al, An investigation into electrochemical reduction of TiO2 pellet, Mineral Processing and Extractive Metallurgy, Vol.114 No.2, 2005

de Villiers, J.P.R., et al, Disintegration in high grade titania slags: low temperature oxidation reactions and associated fracture mechanics of pseudobrookite, Mineral Processing and Extractive Metallurgy, Vol.114 No.2, 2005

Zietsman, J.H., and Pistorius, P.C., Process mechanisms in ilmenite smelting. Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy, Vol.105 No.4, 2005

D. Fontana, P. Kulkarni, L. Pietrelli, Extraction of titanium (IV) from acidic media by 2-ethylhexyl phosphonic acid mono-2-ethylhexyl ester Hydrometallurgy, Vol.77 No.3-4, 2005

B. Liang, C. Li, C. Zhang, Y. Zhang, Leaching kinetics of Panzhihua ilmenite in sulfuric acid, Hydrometallurgy, Vol.76 No.3-4, 2005

Premaratne, W., and Rowson, N.A., Recovery of titanium from beach sands by physical separation. European Journal of Mineral Processing and Environmental Protection, Vol.4 No.3, 2004

C. Sasikumar, D.S. Rao, S. Srikanth, B. Ravikumar, N.K. Mukhopadhyay, S.P. Mehrotra, Effect of mechanical activation on the kinetics of sulfuric acid leaching of beach sand ilmenite from Orissa, India. Hydrometallurgy, Vol.75 No.1-4, 2004

de Villiers, J.P.R., Verryn, S.M.C., and Fernandes, M.A., Disintegration in high-grade titania slags: low temperature oxidation reactions of ferro-pseudobrookite. Mineral Processing and Extractive Metallurgy, Vol.113 No.2, 2004

Pistorius, P.C., Equilibrium interactions between freeze lining and slag in ilmenite smelting. J. South African IMM, Vol. 104 No 7 (2004)

Narayanan Remya P., Lakshmipathy Reddy M., Solvent extraction separation of titanium(IV), vanadium(V) and iron(III) from simulated waste chloride liquors of titanium minerals processing industry by the trialkylphosphine oxide Cyanex 923. Journal of Chemical Technology & Biotechnology, Vol.79 No.7, 2004

Jasper, B. Prisbrey, K., Molecular mechanics of mechanochemical TiCl4 reduction in ball mills. Minerals and Metallurgical Processing, Vol.21 No.2, 2004

E. Sayan, M. Bayramoglu, Statistical modeling and optimization of ultrasound-assisted sulfuric acid leaching of TiO2 from red mud. Hydrometallurgy, Vol.71 No.3-4, 2004

M.H.H. Mahmoud, A.A.I. Afifi, I.A. Ibrahim, Reductive leaching of ilmenite ore in hydrochloric acid for preparation of synthetic rutile. Hydrometallurgy, Vol.73 No.1-2, 2004

Premaratne, W.A.P.J., and Rowson, N.A., Development of a magnetic hydrocyclone separation for the recovery of titanium from beach sands. Physical Separation in Science and Engineering, Vol.12 No.4, 2003

Allen, N.R., The effect of roasting temperature on ilmenite particle rotation characteristics in a rotating magnetic field. Physical Separation in Science and Engineering, Vol.13, No.3, 2003

L.F. Vilches, C. Fernandez-Pereira, J. Olivares del Valle, J. Vale. Recycling potential of coal fly ash and titanium waste as new fireproof products. Chemical Engineering Journal, Vol.95 No.1-3, 2003

Fan, X. and Rowan, N. A., Surface Modification and Column Flotation of a Massive Ilmenite Ore. Canadian Metallurgical Quarterly, Vol. 41 No. 2, 2002

Grammatikopoulos, T., McKen, A., Hamilton, C., and Christiansen, O., Vanadium-bearing magnetite and ilmenite mineralization and beneficiation from the Sinarsuk V-Ti project, West Greenland. CIM Bulletin, Vol. 95 Number 1060, 2002

D.I. Hoyer, B.M. Mulvihill, G.J.C. Young. Hicom attritioning to remove alumina-silicate coatings on ilmenite sand grains. Minerals Engineering, Vol.14, No.7, 2001

Bruckard, W.J., Heyes, G.W., and Guy, P.J., Flotation and screening recovery of titanium minerals from a monazite mineral sands circuit. AusIMM Proceedings, Vol. 306 No. 1, 2001

Fan, X., Kelly, R.M., and Rowson, N.A., Effect of microwave radiation on ilmenite flotation. Canadian Metallurgical Quarterly, Vol. 39 No. 3, 2000

X Fan, NA Rowson. The effect of Pb(NO3)2 on ilmenite flotation. Minerals Engineering, Vol.13, No.2, 2000

HB Fadhel, C Frances. Investigations on ultra-fine grinding of titanium dioxide in a stirred media mill. Powder Technology, Vol.105 No.1-3, 1999

SM Bulatovic, DM Wyslouzil. Process development for treatment of complex perovskite, ilmenite and rutile ores. Minerals Engineering, Vol.12, No.12, 1999

QI Liu, Y Peng. The development of a composite collector for the flotation of rutile. Minerals Engineering, Vol.12, No.12, Nov.1999

Chernet, Tegist. Mineralogical and textural constraints on mineral processing of the Koivusaarenneva ilmenite ore, Ka"lvia", western Finland, Int. J. Mineral Processing, Vol.57, No.2, 1999

NJ Welham. Formation of TiB2 from rutile by room temperature ball milling. Minerals Engineering, Vol.12, No.10, 1999

 

   

Click for more info on Flotation '21

Subscribe to the fortnightly MEI Online Update newsletter for a complete list of everything new added to the site in the past 2 weeks
[more info]


Click for more info on Physical Separation '22

Click for more info on Sustainable Minerals '22

© 1998-2021, Minerals Engineering International


Email: amanda@min-eng.com