Go to the MEI Online homepage

 
Search Site:

MEI Online: Publications: Refereed Publications: Commodities: Calcium Carbonate

 
 

click to find out about MEI Conferences

Click for more info on Comminution '21

Click for more info on Biomining '21

  

Full papers of hyperlinked titles can be downloaded via ScienceDirect.

ScienceDirect

 

Amanda Soares Freitas, Elves Matiolo, Rafael Teixeira Rodrigues, Flotation of calcite from apatite of a uranium-carbonate phosphate ore using carbon dioxide, Minerals Engineering, Vol.173, 2021

Ruofan Sun, Dan Liu, Yuebing Liu, Daqian Wang, Shuming Wen, Pb-water glass as a depressant in the flotation separation of fluorite from calcite, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol.629, 2021

Ruofan Sun, Dan Liu, Yaohong Li, Daqian Wang, Shuming Wen, Influence of lead ion pretreatment surface modification on reverse flotation separation of fluorite and calcite, Minerals Engineering, Vol.171, 2021

Xu Wang, Wenhao Jia, Congren Yang, Rui He, Fen Jiao, Wenqing Qin, Yanfang Cui, Zhengquan Zhang, Wei Li, Hao Song, Innovative application of sodium tripolyphosphate for the flotation separation of scheelite from calcite, Minerals Engineering, Vol.170, 2021

Hepeng Zhou, Zhizhao Yang, Xuekun Tang, Wei Sun, Zhiyong Gao, Xianping Luo, Enhancing flotation separation effect of fluorite and calcite with polysaccharide depressant tamarind seed gum, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol.624, 2021

Liuyang Dong, Qian Wei, Wenqing Qin, Fen Jiao, Effect of iron ions as assistant depressant of citric acid on the flotation separation of scheelite from calcite, Chemical Engineering Science, Vol. 231, 2021

Junhao Fu, Haisheng Han, Zhao Wei, Ruohua Liu, Wenheng Li, Tao Xu, Daohe Ji, Selective separation of scheelite from calcite using tartaric acid and Pb-BHA complexes, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol.622, 2021

Liuyang Dong, Fen Jiao, Wenqing Qin, Qian Wei, Utilization of iron ions to improve the depressive efficiency of tartaric acid on the flotation separation of scheelite from calcite, Minerals Engineering, Vol.168, 2021

Mengtao Wang, Ganghong Huang, Guofan Zhang, Yanfei Chen, Dezhi Liu, Changbin Li, Selective flotation separation of fluorite from calcite by application of flaxseed gum as depressant, Minerals Engineering, Vol.168, 2021

Hepeng Zhou, Zhizhao Yang, Yongbing Zhang, Fanxin Xie, Xianping Luo, Flotation separation of smithsonite from calcite by using flaxseed gum as depressant, Minerals Engineering, Vol.167, 2021

Chang Liu, Chenquan Ni, Junxia Yao, Ziwen Chang, Zhongbing Wang, Guisheng Zeng, Xubiao Luo, Liming Yang, Zhong Ren, Penghui Shao, Limin Duan, Tingxi Liu, Min Xiao, Hydroxypropyl amine surfactant: A novel flotation collector for efficient separation of scheelite from calcite, Minerals Engineering, Vol.167, 2021

Wenxing Zhu, Jianhua Pan, Xinyang Yu, Guichun He, Cheng Liu, Siyuan Yang, Yuhui Zeng, An Zeng, Taotao Liu, The flotation separation of fluorite from calcite using hydroxypropyl starch as a depressant, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol. 616, 2021

Zheyu Huang, Jingzhong Kuang, Luping Zhu, Weiquan Yuan, Zhilei Zou, Effect of ultrasonication on the separation kinetics of scheelite and calcite, Minerals Engineering, Vol. 163, 2021

Tao Wang, Bo Feng, Yutao Guo, Wenpu Zhang, Yibei Rao, Chunhui Zhong, Liangzhu Zhang, Chen Cheng, Huihui Wang, Xianping Luo, The flotation separation behavior of apatite from calcite using carboxymethyl chitosan as depressant, Minerals Engineering, Volume 159, 2020

Hepeng Zhou, Yongbing Zhang, Xuekun Tang, Yijun Cao, Xianping Luo, Flotation separation of fluorite from calcite by using psyllium seed gum as depressant, Minerals Engineering, Volume 159, 2020

Chenquan Ni, Chang Liu, Xingzhong Fang, Zhong Ren, Liming Yang, Penghui Shao, Xubiao Luo, Guisheng Zeng, Limin Duan, Tingxi Liu, A novel collector with wide pH adaptability and high selectivity towards flotation separation of scheelite from calcite, Minerals Engineering, Vol. 158, 2020

Jianyong He, Yuehua Hu, Wei Sun, Chenyang Zhang, Chenhu Zhang, Shangyong Lin, Jingxiang Zou, Computational insights into the adsorption mechanism of gallic acid-bearing reagents on calcium-bearing mineral surfaces, Minerals Engineering, Vol. 156, 2020

Wei Yao, Maolin Li, Ming Zhang, Rui Cui, Jia Shi, Jiangfeng Ning, Decoupling the effects of solid and liquid phases in a Pb-water glass mixture on the selective flotation separation of scheelite from calcite, Minerals Engineering, Vol. 154, 2020

Xianchen Wang, Qin Zhang, Role of surface roughness in the wettability, surface energy and flotation kinetics of calcite, Powder Technology, Vol. 371, 2020

Zuchao Pan, Yunfan Wang, Qian Wei, Xintao Chen, Fen Jiao, Wenqing Qin, Effect of sodium pyrophosphate on the flotation separation of calcite from apatite, Separation and Purification Technology, Vol. 242, 2020

Yanfang Cui, Fen Jiao, Qian Wei, Xu Wang, Liuyang Dong, Flotation separation of fluorite from calcite using sulfonated lignite as depressant, Separation and Purification Technology, Vol. 242, 2020

Yuan Tang, Wanzhong Yin, Sadan Kelebek, Selective flotation of magnesite from calcite using potassium cetyl phosphate as a collector in the presence of sodium silicate, Minerals Engineering, Vol. 146, 2020

Jianhua Kang, Sultan Ahmed Khoso, Yuehua Hu, Wei Sun, Zhiyong Gao, Runqing Liu, Utilisation of 1-Hydroxyethylidene-1, 1-diphosphonicacid as a selective depressant for the separation of scheelite from calcite and fluorite, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol. 582, 2019

S. Puvvada, P. Thompson, J.D. Miller, Dolomite rejection from crushed pebble phosphate by attrition scrubbing, Minerals Engineering, Vol. 143, 2019

Jie Deng, Cheng Liu, Siyuan Yang, Hongqiang Li, Yong Liu, Flotation separation of barite from calcite using acidified water glass as the depressant, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol. 579, 2019

Jia Tian, Longhua Xu, Wei Sun, Xiaobo Zeng, Shuai Fang, Haisheng Han, Kai Hong, Yuehua Hu, Use of Al2(SO4)3 and acidified water glass as mixture depressants in flotation separation of fluorite from calcite and celestite, Minerals Engineering, Vol. 137, 2019

Fen Jiao, Liuyang Dong, Wenqing Qin, Wei Liu, Chenqiang Hu, Flotation separation of scheelite from calcite using pectin as depressant, Minerals Engineering, Vol. 136, 2019

Yunfan Wang, Zuchao Pan, Ximei Luo, Wenqing Qin, Fen Jiao, Effect of nanobubbles on adsorption of sodium oleate on calcite surface, Minerals Engineering, Vol. 133, 2019

Chen Chen, Yuehua Hu, Hailing Zhu, Wei Sun, Wenqing Qin, Runqing Liu, Zhiyong Gao, Inhibition performance and adsorption of polycarboxylic acids in calcite flotation, Minerals Engineering, Vol. 133, 2019

Jiande Gao, Yuehua Hu, Wei Sun, Runqing Liu, Zhiyong Gao, Haisheng Han, Fei Lyu, Wei Jiang, Enhanced separation of fluorite from calcite in acidic condition, Minerals Engineering, Vol. 133, 2019

Wei Yao, Maolin Li, Ming Zhang, Rui Cui, Hongqiang Jiang, Yun Li, Sheng Zhou, Effects of grinding media on flotation performance of calcite, Minerals Engineering, Vol. 132, 2019

Xingjie Wang, Yimin Zhang, Tao Liu, Zhenlei Cai, Influence of metal ions on muscovite and calcite flotation: With respect to the pre-treatment of vanadium bearing stone coal, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol. 564, 2019

J. Wang, J. Bai, W. Yin, X. Liang, Flotation separation of scheelite from calcite using carboxyl methyl cellulose as depressant, Minerals Engineering, Vol. 127, 2018

W. Chen, Q. Feng, G. Zhang, Q. Yang, Investigations on flotation separation of scheelite from calcite by using a novel depressant: Sodium phytate, Minerals Engineering, Vol. 126, 2018

J. Lu, Y. Li, Z. Zhang, Z. Liu, C. Wang, Recovery and formation mechanism of high brightness calcite powders from marble waste by the alkaline hydrothermal treatment, Journal of Cleaner Production, Vol. 197, 2018

I.V. Filippova, L.O. Filippov, Z. Lafhaj, O. Barres, D. Fornasiero, Effect of calcium minerals reactivity on fatty acids adsorption and flotation, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol. 545, 2018

Z. Wei, Y. Hu, H. Han, W. Sun, R. Wang, J. Wang, Selective flotation of scheelite from calcite using Al-Na2SiO3 polymer as depressant and Pb-BHA complexes as collector, Minerals Engineering, Vol. 120, 2018

H. Zhu, W. Qin, C. Chen, L. Chai, F. Jiao, W. Jia, Flotation separation of fluorite from calcite using polyaspartate as depressant, Minerals Engineering, Vol. 120, 2018

B. Feng, W. Guo, J. Peng, W. Zhang, Separation of scheelite and calcite using calcium lignosulphonate as depressant, Separation and Purification Technology, Vol. 199, 2018

W. Chen, Q. Feng, G. Zhang, D. Liu, L. Li, Selective flotation of scheelite from calcite using calcium lignosulphonate as depressant, Minerals Engineering, Vol. 119, 2018

R. Deng, X. Yang, Y. Hu, J. Ku, W. Zuo, Y. Ma, Effect of Fe(II) as assistant depressant on flotation separation of scheelite from calcite, Minerals Engineering, Vol. 118, 2018

D. Azizi, F. Larachi, Surface interactions and flotation behavior of calcite, dolomite and ankerite with alkyl hydroxamic acid bearing collector and sodium silicate, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol. 537, 2018

S. Rahimi, M. Irannajad, A. Mehdilo, Comparative studies of two cationic collectors in the flotation of pyrolusite and calcite, International Journal of Mineral Processing, Vol. 167, 2017

C. Liu, Q. Feng, G. Zhang, W. Chen, Y. Chen, Effect of depressants in the selective flotation of scheelite and calcite using oxidized paraffin soap as collector, International Journal of Mineral Processing, Vol. 157, 2016

X. Wang, Population balance modeling of precipitated calcium carbonate (PCC) flocculation induced by cationic starches, International Journal of Mineral Processing, Vol. 148, 2016

E.P. Santos, A.J.B. Dutra, J.F. Oliveira, The effect of jojoba oil on the surface properties of calcite and apatite aiming at their selective flotation, International Journal of Mineral Processing, Vol. 143, 2015

J.I. Ordóńez, L. Moreno, M.E. Mellado, L.A. Cisternas, Modeling validation of caliche ore leaching using seawater, International Journal of Mineral Processing, Vol. 126, 2014

I. Bunkholt, R.A. Kleiv, The applicability of the Kubelka–Munk model in GCC brightness prediction, Minerals Engineering, Vol. 56, 2014

Q. Shi, Q. Feng, G. Zhang, H. Deng, A novel method to improve depressants actions on calcite flotation, Minerals Engineering, Vol. 55, 2014

I. Bunkholt, R.A. Kleiv, The colouring effect of pyrrhotite and pyrite on micronised calcium carbonate slurries for the paper industry, Minerals Engineering, Vol. 52, 2013

Q. Shi, G. Zhang, Q. Feng, L. Ou, Y. Lu, Effect of the lattice ions on the calcite flotation in presence of Zn(II), Minerals Engineering, Vol. 40, 2013

H. Choi, W. Lee, D.U. Kim, S. Kumar, S.S. Kim, H.S. Chung, J.H. Kim, Y.C. Ahn, Effect of grinding aids on the grinding energy consumed during grinding of calcite in a stirred ball mill, Minerals Engineering, Vol. 23, No. 1, 2010

Rao, D.S., et al, Beneficiation of a siliceous limestone sample, AT Mineral Processing, No.3, 2009

J. Kemperl, J. Macek, Precipitation of calcium carbonate from hydrated lime of variable reactivity, granulation and optical properties, International Journal of Mineral Processing, Vol. 93, No. 1, 2009

S.-W. Lee, Y.-I. Kim, J.-W. Ahn, The use of iminodiacetic acid for low-temperature synthesis of aragonite crystal microrods: Correlation between aragonite crystal microrods and stereochemical effects, International Journal of Mineral Processing, Vol. 92, No. 3-4, 2009

P. Escarate, D. Bailo, A. Guesalaga, V. Rossi Albertini, Energy dispersive X-ray diffraction spectroscopy for rapid estimation of calcite in copper ores, Minerals Engineering, Vol. 22, No. 6, 2009

J.A. Valencia, D.A. Mendez, J.Y. Cueto and L.A. Cisternas, Saltpeter extraction and modelling of caliche mineral heap leaching, Hydrometallurgy, Vol. 90, No.2-4, 2008

A.E.C. Botero, M.L. Torem and L.M.S. de Mesquita, Surface chemistry fundamentals of biosorption of Rhodococcus opacus and its effect in calcite and magnesite flotation, Minerals Engineering, Vol. 21, No. 1, 2008

Sevim, F., Investigation of the dissolution kinetics of natural marble in citric acid solutions, Canadian Metallurgical Quarterly, Vol.46 No.4, 2007

A. Ozkan, Z. Uslu, S. Duzyol and H. Ucbeyiay, Correlation of shear flocculation of some salt-type minerals with their wettability parameter, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, Vol.46 No.12, 2007

A.E.C. Botero, M.L. Torem and L.M. Souza de Mesquita, Fundamental studies of Rhodococcus opacus as a biocollector of calcite and magnesite, Minerals Engineering, Vol.20 No.10, 2007

B. Felekoglu, Utilisation of high volumes of limestone quarry wastes in concrete industry (self-compacting concrete case), Resources, Conservation and Recycling, Vol.51 No.4, 2007

He, M., and Forssberg, E., Rheological behaviors in wet ultrafine grinding of limestone, Minerals & Metallurgical Processing, Vol.24 No.1, 2007

Z. Chen, C.J. Lim and J.R. Grace, Study of limestone particle impact attrition, Chemical Engineering Science, Vol.62 No.3, 2007

K. Fa, A.V. Nguyen and J.D. Miller, Interaction of calcium dioleate collector colloids with calcite and fluorite surfaces as revealed by AFM force measurements and molecular dynamics simulation, International Journal of Mineral Processing, Vol.81 No.3, 2006

P. Escárate, A. Guesalaga and A. Otero, Rapid measurement of calcite concentration in copper ore using fluorescence spectroscopy, Minerals Engineering, Vol.19 No.13, 2006

Abd El-Rahiem, F.H., et al, Flotation of fine particles of Egyptian ground calcium carbonate as added value of filler in some industries, Minerals Processing and Extractive Metallurgy (Trans. IMM C) , Vol.115 No.3, 2006

K.A. Rezaei Gomari, A.A. Hamouda and R. Denoyel, Influence of sulfate ions on the interaction between fatty acids and calcite surface, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol.287 No.1-3, 2006

Ding, K., and Laskowski, J.S., Application of a modified water glass in a cationic flotation of calcite and dolomite, Canadian Metallurgical Quarterly, Vol.45 No.2, 2006

C. Negro, L.M. Sanchez, E. Fuente, A. Blanco, J. Tijero, Polyacrylamide induced flocculation of a cement suspension, Chemical Engineering Science, Vol.61 No.8, 2006

T. Chernet, M. Wiik, H. Lehto, J. Reinikainen, J. Vuori, The effect of micro-grinding and micro-graphite flotation to upgrade the quality of calcite concentrate, with reference to Kurikka calcite marble deposit, Finland, Minerals Engineering, Vol.19 No.4, 2006

J.J. Varela, C.O. Petter, H. Wotruba, Product quality improvement of Brazilian impure marble, Minerals Engineering, Vol.19 No.4, 2006

N.A. Aydogan, L. Ergun, H. Benzer, High pressure grinding rolls (HPGR) applications in the cement industry, Minerals Engineering, Vol.19 No.2, 2006

Z. Soua, O. Larue, E. Vorobiev, J.L. Lanoiselle, Estimation of floc size in highly concentrated calcium carbonate suspension obtained by filtration with dispersant [review article]., Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol.274 No.1-3, 2006

M. He, Y. Wang, E. Forssberg, Parameter effects on wet ultrafine grinding of limestone through slurry rheology in a stirred media mill, Powder Technology, Vol.161 No.1, 2006

M. He, Y. Wang, E. Forssberg, Parameter studies on the rheology of limestone slurries., International Journal of Mineral Processing, Vol.78 No.2, 2006

K. Cave, F.I. Talens-Alesson, Comparative effect of Mn(II) and Fe(III) as activators and inhibitors of the adsorption of other heavy metals on calcite, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol.268 No.1-3, 2005

M. Zbik, R.St.C. Smart, Influence of dry grinding on talc and kaolinite morphology: inhibition of nano-bubble formation and improved dispersion, Minerals Engineering, Vol.18 No.9, 2005

M. Katsioti, P.E. Tsakiridis, S. Agatzini-Leonardou, P. Oustadakis, Examination of the jarosite-alunite precipitate addition in the raw meal for the production of Portland and sulfoaluminate-based cement clinkers., International Journal of Mineral Processing, Vol.76 No.4, 2005

S. Prabhakar, K. Hanumantha Rao, W. Forsling, Dissolution of wollastonite and its flotation and surface interactions with tallow-1,3-diaminopropane (duomeen T), Minerals Engineering, Vol.18 No.7, 2005

S Agatzini-Leonardou; T Karidakis; PE Tsakiridis, Use of gypsum/brucite mixed precipitate instead of gypsum in Portland cement., Journal of Chemical Technology & Biotechnology, Vol.80 No.3, 2005

M. Khraisheh, C. Holland, C. Creany, P. Harris, L. Parolis, Effect of molecular weight and concentration on the adsorption of CMC onto talc at different ionic strengths., International Journal of Mineral Processing, Vol.75 No.3-4, 2005

Stamboliadis, E.T., and Kailis, G., Removal of limestone from bauxite by magnetic separation. European Journal of Mineral Processing and Environmental Protection, Vol.4 No.2, 2004

Yekeler, M., and Ulusoy, U., Characterisation of surface roughness and wettability of salt-type minerals: calcite and barite. Minerals Processing and Extractive Metallurgy, Vol.113 No.3, 2004

A. Jankovic, W. Valery, E. Davis, Cement grinding optimisation, Minerals Engineering, Vol.17 No.11-12, 2004

Bogahawatta, V.T.L., et al, The heat treatment and particle size effects in the thermal decomposition of dolomite for separation of constituents. Mineral Processing and Extractive Metallurgy, Vol.113 No.2, 2004

Gurpinar, G., Sonmez, E., and Bozkurt, V., Effect of ultrasonic treatment on flotation of calcite, barite and quartz. Mineral Processing and Extractive Metallurgy, Vol.113 No.2, 2004

Abd El-Rahiem and Arafa, M.A., Some aspects on selective dispersion of fine particles with special emphasis on Egyptian ground calcium carbonate. Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy, Vol.104 No.4, 2004

U. Ulusoy, C. Hicyilmaz, M. Yekeler, Role of shape properties of calcite and barite particles on apparent hydrophobicity. Chemical Engineering and Processing, Vol.43 No.8, 2004

Ç. Hosten and M. Gülsün, Reactivity of limestones from different sources in Turkey. Minerals Engineering, Vol.17 No.1, 2004

I. Sonmez, Y. Cebeci. Fundamental aspects of spherical oil agglomeration of calcite. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol.225 No.1-3, 2003

R.M. Braun, J. Kolacz, D.I. Hoyer. Fine dry comminution of calcium carbonate in a Hicom mill with an Inprosys air classifier. Minerals Engineering, Vol.15, No.3, 2002

Ucar, A., and Ozdag, H., Electrokinetic behaviour of fluorite and calcite. The Journal of Ore Dressing, Vol.4 No.7, 2002

Teke, E., Yekeler, M., Ulusoy, U., and Canbazoglu, M., Kinetics of dry grinding of industrial minerals: calcite and barite. International Journal of Mineral Processing, Vol.67 No.1-4, 2002

F. Garcia, N. Le Bolay, C. Frances. Changes of surface and volume properties of calcite during a batch wet grinding process. Chemical Engineering Journal, Vol.85 No.2-3, 2002

A. Garca-Sanchez, E. Alvarez-Ayuso. Sorption of Zn, Cd and Cr on calcite. Application to purification of industrial wastewaters. Minerals Engineering, Vol.15, No.7, 2002

Young, C.A., and Miller, J.D., Conformation of chemisorbed oleate at a calcite surface. Minerals & Metallurgical Processing, Vol. 18 No.1, 2001

Halikia, I., Zoumpoulakis, L., Christodoulou, E., and Prattis, D., Kinetic study of the thermal decomposition of calcium carbonate by isothermal methods of analysis. European Journal of Mineral Processing and Environmental Protection, Vol. 1 No.2, 2001

CA Young. Effect of temperature on oleate adsorption at a calcite surface: an FT-NIR/IRS study and review. Int. J. Mineral Processing, Vol.58, No.1-4, 2000

A Martinez-Luevanos, A Uribe-Salas, A Lopez-Valdivieso. Mechanism of adsorption of sodium dodecylsulfonate on celestite and calcite, Minerals Engineering, Vol.12, No.8, 1999

 

   

Click for more info on Flotation '21

Subscribe to the fortnightly MEI Online Update newsletter for a complete list of everything new added to the site in the past 2 weeks
[more info]


Click for more info on Physical Separation '22

Click for more info on Sustainable Minerals '22© 1998-2021, Minerals Engineering International


Email: amanda@min-eng.com